Административни услуги

Преместване на ученици в друго училище

1. Наименование на административната услуга

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища


2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147 и чл. 148

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на училището


4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Администрация на училището

 

СУ “Никола Йонков Вапцаров„

Адрес : гр. Момчилград , ул. „Войнишка„ № 1 , общ. Момчилград, област Кърджали

Електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

              

Телефон за връзка: 03631/21-19; 03631/22-54

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа


5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

  • Родителите и/или ученика подават на писмено заявление по образец до директора на приемащото училище.
  • До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението на родителите и/или ученика.
  • До пет работни дни от получаване на информацията директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
  • Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.
  • Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
  • В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
  • Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества.

 

7. Начини на заявяване на услугата.

Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище  лично или по пощата

 

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Момчилград
 


9. Такси или цени.
           Не се дължат

 

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК пред Административния съд
 

 12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

/електронен адрес на институцията/

13. Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник

 

Заявлението може да изтеглите от ТУК


Печат   Е-мейл