СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 140, ал. 4);

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 

 

Директорът на училището

 

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт.

Провеждането на изпита за проверка на способностите и оценяването на резултатите на учениците се организира от директора на училището.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисия, определена със заповед на директора и от нейния председател. При заявено желание на ученика се издава служебна бележка с резултатите от съответния изпит за проверка на способностите, подписана от директора на училището. Оригиналните протоколи с резултатите от изпитите за проверка на способностите се съхраняват в училището в срок една година.

 

5. Начини на заявяване на услугата
 Служебна бележка се издава на всички ученици положили изпит за проверка на способностите при заявено желание от тяхна страна.


6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

 

Услугата не се предоставя по електронен път


7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
 

Безсрочно


8. Такси или цени

Не се дължат

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
 

Регионалното управление на образованието

Министерство на образованието е науката

 


10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
 

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд


 

11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

/електронен адрес на училището/

 

12. Начини на получаване на резултата от услугата

 

Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

 

 

Безопасност на движението по пътищата

Правила за Обучение в условие на COVID 19

Образование В УСЛОВИЕ НА COVID 19

Poster final

Електронен дневник

Административни услуги

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"