СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Заповед за провеждане на учебните занятия за периода от 04.02. до 17.02.2021 г. вкл.

Е-мейл Печат ПДФ

zap ob

Заповед на МОН за провеждане на учебните занятия в периода 04.01.2021 г. - 31.01.2021 г.

Е-мейл Печат ПДФ

zap mon2021

Превключване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД

302 /27.11.2020 г.

       На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 115а от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в изпълнение на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19, Правила за превключване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние, Решение №5, взето с протокол № 9/10.09.2020 г. на ПС, заповед № РД01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3457 / 26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ

 

  1. Да се преустановят присъствените учебни занятия и груповите извънкласни дейности и занимания за учениците считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл.
  2. 2. Учениците да преминат на обучение в електронна среда от разстояние, считано от 11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл.
  3. Обучението в електронна среда от разстояние да се осъществява синхронно (поставят се отсъствия и оценки) в Microsoft Teams, съгласно приетите Правила за превключване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние.
  4. Обучението от разстояние в електронна среда да се осъществява по сега действащото седмично разписание и намалена продължителност на учебните часове за учениците в начален и прогимназиален етап:
  • за учениците в начален етап - 20 минути (Виж графика на часовете в Приложение 1)
  • за учениците в прогимназиален етап - 30 минути (Виж графика на часовете в Приложение 2)
  • за учениците в гимназиален етап - 40 минути (Виж графика на часовете в Приложение 3)
  1. Педагогическият съветник да оказва на учениците психологическа подкрепа в електронна среда от разстояние.
  2. Възлагам на класните ръководители да запознаят учениците и родителите с правилата за обучение в електронна среда от разстояние.

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

students wearing medical masks 52683 401961. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

  а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и столова (освен при хранене) и др.;

б) за всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, лаборатории;

в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

2. Изключения по т. 1 се допускат по време на учебния час и други занимания:

а) за учители 1. – 4. клас, които преподават само в една паралелка, когато не осъществяват близък контакт с учениците и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1,5 м. между тях и учениците;

б) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;

в) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществят с лични предпазни средства за лице (напр. четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.).

3. Носенето на лични предпазни средства за лице по време на учебния час и другите занимания за учителите и учениците 1. – 4. клас може да стане задължително:

а) по решение на педагогическия съвет на училището;

б) по решение на преподаващия учител за всеки отделен час.

Грамота за Ипек Ибрахим от Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Е-мейл Печат ПДФ
ipek10
Днес, 18.11.2020 г., Ипек Ибрахим, десетокласничка в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Момчилград бе наградена от директора на училище Валя Чанева. Отличието бе връчено за постигнати високи резултати в Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.
Училищното ръководство поздрави Ипек и нейната преподавателка Нилюфер Мюмюн за постигнатия успех и им благодари за приноса за издигане на авторитета на училището.

Страница 5 от 20

Безопасност на движението по пътищата

Правила за Обучение в условие на COVID 19

Образование В УСЛОВИЕ НА COVID 19

Poster final

Електронен дневник

Административни услуги

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"