СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Превключване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД

302 /27.11.2020 г.

       На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 115а от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в изпълнение на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19, Правила за превключване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние, Решение №5, взето с протокол № 9/10.09.2020 г. на ПС, заповед № РД01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3457 / 26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ

 

  1. Да се преустановят присъствените учебни занятия и груповите извънкласни дейности и занимания за учениците считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл.
  2. 2. Учениците да преминат на обучение в електронна среда от разстояние, считано от 11.2020 г. до 21.12.2020 г. вкл.
  3. Обучението в електронна среда от разстояние да се осъществява синхронно (поставят се отсъствия и оценки) в Microsoft Teams, съгласно приетите Правила за превключване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние.
  4. Обучението от разстояние в електронна среда да се осъществява по сега действащото седмично разписание и намалена продължителност на учебните часове за учениците в начален и прогимназиален етап:
  • за учениците в начален етап - 20 минути (Виж графика на часовете в Приложение 1)
  • за учениците в прогимназиален етап - 30 минути (Виж графика на часовете в Приложение 2)
  • за учениците в гимназиален етап - 40 минути (Виж графика на часовете в Приложение 3)
  1. Педагогическият съветник да оказва на учениците психологическа подкрепа в електронна среда от разстояние.
  2. Възлагам на класните ръководители да запознаят учениците и родителите с правилата за обучение в електронна среда от разстояние.

           Копие от настоящата Заповед да се сведе до знанието на учителите и учениците от прогимназиален и гимназиален етап за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Анастасия Терзиева – ЗДУД и Нермин Юмерова - ЗДУД.

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРАФИК

НА ЧАСОВЕТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

1 час

09.00 ч. – 09.20 ч.

2 час

09.30 ч. – 09.50 ч.

               Голямо междучасие

3 час

10.10 ч. – 10.30 ч.

4 час

10.40 ч. – 11.00 ч.

5 час

11.10 ч. – 11.30 ч.

6 час

11.40 ч. – 12.00 ч.

 

НАЧАЛЕН ЕТАП – ЦДО – I и II КЛАС

1 и 2 час

Отдих и физическа активност

11.30 ч. - 12.30 ч.

3 час

Самоподготовка

12.30 ч. – 12.50 ч.

4 час

Самоподготовка

13.00 ч. – 13.20 ч.

5 час

Занимания по интереси

13.30 ч. – 13.50 ч.

6 час

Занимания по интереси

13.50 ч. – 14.10 ч.

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП – ЦДО – III и IV КЛАС

1 и 2 час

Отдих и физическа активност

12.00 ч. - 13.00 ч.

3 час

Самоподготовка

13.00 ч. – 13.20 ч.

4 час

Самоподготовка

13.30 ч. – 13.50 ч.

5 час

Занимания по интереси

14.00 ч. – 14.20 ч.

6 час

Занимания по интереси

14.20 ч. – 14.40 ч.

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 ГРАФИК

НА ЧАСОВЕТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1 час

08.00 ч. – 08.30 ч.

2 час

08.50 ч. – 09.20 ч.

3 час

09.40 ч. – 10.10 ч.

Голямо междучасие

4 час

10.40 ч. – 11.10 ч.

5 час

11.30 ч. – 12.00 ч.

6 час

12.20 ч. – 12.50 ч.

7 час

13.05 ч. – 13.35 ч.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ЦДО – V и VI КЛАС

1 и 2 час

Отдих и физическа активност

13.00 ч. - 14.00 ч.

3 час

Самоподготовка

14.00 ч. – 14.30 ч.

4 час

Самоподготовка

14.40 ч. – 15.10 ч.

5 час

Занимания по интереси

15.20 ч. – 15.50 ч.

6 час

Занимания по интереси

15.50 ч. – 16.20 ч.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 ГРАФИК

НА ЧАСОВЕТЕ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗА ПЕРИОДА ОТ 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

 

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

1 час

08.00 ч. – 08.40 ч.

2 час

08.50 ч. – 09.30 ч.

3 час

09.40 ч. – 10.20 ч.

Голямо междучасие

4 час

10.40 ч. – 11.20 ч.

5 час

11.30 ч. – 12.10 ч.

6 час

12.20 ч. – 13.00 ч.

7 час

13.05 ч. – 13.45 ч.

Безопасност на движението по пътищата

Правила за Обучение в условие на COVID 19

Образование В УСЛОВИЕ НА COVID 19

Poster final

Електронен дневник

Административни услуги

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"