СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

students wearing medical masks 52683 401961. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

  а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и столова (освен при хранене) и др.;

б) за всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, лаборатории;

в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

2. Изключения по т. 1 се допускат по време на учебния час и други занимания:

а) за учители 1. – 4. клас, които преподават само в една паралелка, когато не осъществяват близък контакт с учениците и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1,5 м. между тях и учениците;

б) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;

в) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществят с лични предпазни средства за лице (напр. четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.).

3. Носенето на лични предпазни средства за лице по време на учебния час и другите занимания за учителите и учениците 1. – 4. клас може да стане задължително:

а) по решение на педагогическия съвет на училището;

б) по решение на преподаващия учител за всеки отделен час.

4. Време за „почивка“ от задължението за носенето на лични предпазни средства за лице за учениците се осигурява:

а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци (в случаите, в които метеорологичните условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън);

б) по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.

5. Изключения по т. 1 и т. 3 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

Безопасност на движението по пътищата

Правила за Обучение в условие на COVID 19

Образование В УСЛОВИЕ НА COVID 19

Poster final

Електронен дневник

Административни услуги

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"