СУ "Н.Й.Вапцаров"

joomla templates

ПОКАНА за провеждане на І-ви етап от избор на Обществен съвет

Е-мейл Печат ПДФ

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ

ОБУЧАВАНИ В СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“

 

 

ПОКАНА

за провеждане на І-ви етап от избор на Обществен съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,
 

На основание чл. 11  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,
 

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

че предстои избор на нов Обществен съвет към СУ „Н. Й. Вапцаров“.

Във връзка с това:

1.      В седмицата 11 – 15.11.2019г. по паралелки предстои провеждането на първия етап за избор на  делегати за Обществен съвет 2019 – 2022 год.

2.      Мястото, датата и часът на срещите по паралелки, ще бъдат уточнени от класните ръководители в ел. дневник или в бележниците за кореспонденция на Вашите деца.

3.      Училищното събрание на избраните по паралелки родители –делегати (втори етап), ще се проведе на 20.11.2019 г.

Надяваме се, че ще изберете най-достойните сред родителите!

Кои могат да бъдат членове на Обществения съвет?

Съгласно чл. 5, ал.1 от Правилника „Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. член на настоятелството на детската градина или на училището;

3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.“
 

Какви са функциите на Обществения съвет?

Съгласно чл. 16 от Правилника: „Общественият съвет в детската градина и училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училище и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.“
 

Разчитаме на отговорното отношение на всеки от родителите!
 

ВАЛЯ ЧАНЕВА

Директор на СУ „Н. Й. Вапцаров“

 

Заповедта на директора за избор на членове на Обществен съвет 2019 - 2022 г., може да го изтеглите от ТУК

Електронен дневник

Административни услуги

Проект "Подкрепа за успех"

Връзка с нас

Telephone number of Администратор +35936312119 / +35936312254

ПРЕВОДАЧ/TRANSLATOR

Кои сме ние?

"Култура на етносите в община Момчилград-от минало към настояще"